Idioma: Turco antiguo [Old Turkic]

Volver a Turco antiguo

 • Pronunciación de ava ava
 • Pronunciación de Dana Dana
 • Pronunciación de Qatar Qatar
 • Pronunciación de abadan abadan
 • Pronunciación de it it
 • Pronunciación de Kim Kim
 • Pronunciación de bi bi
 • Pronunciación de got got
 • Pronunciación de java java
 • Pronunciación de ö ö
 • Pronunciación de and and
 • Pronunciación de Jan Jan
 • Pronunciación de r r
 • Pronunciación de Ada Ada
 • Pronunciación de abad abad
 • Pronunciación de Jana Jana
 • Pronunciación de ara ara
 • Pronunciación de un un
 • Pronunciación de ant ant
 • Pronunciación de Siri Siri
 • Pronunciación de baba baba
 • Pronunciación de Z Z
 • Pronunciación de U U
 • Pronunciación de bit bit
 • Pronunciación de ü ü
 • Pronunciación de J J
 • Pronunciación de but but
 • Pronunciación de sol sol
 • Pronunciación de V V
 • Pronunciación de Alma Alma
 • Pronunciación de suv suv
 • Pronunciación de K K
 • Pronunciación de Osman Osman
 • Pronunciación de Xan Xan
 • Pronunciación de sun sun
 • Pronunciación de jafa jafa
 • Pronunciación de jara jara
 • Pronunciación de Adam Adam
 • Pronunciación de rum rum
 • Pronunciación de anda anda
 • Pronunciación de sana sana
 • Pronunciación de sir sir
 • Pronunciación de jin jin
 • Pronunciación de von von
 • Pronunciación de Aran Aran
 • Pronunciación de um um
 • Pronunciación de ana ana
 • Pronunciación de gang gang
 • Pronunciación de Samir Samir
 • Pronunciación de Qom Qom
 • Pronunciación de aba aba
 • Pronunciación de us us
 • Pronunciación de mana mana
 • Pronunciación de dad dad
 • Pronunciación de dian dian
 • Pronunciación de uva uva
 • Pronunciación de Aziz Aziz
 • Pronunciación de Saba Saba
 • Pronunciación de Artur Artur
 • Pronunciación de salam salam
 • Pronunciación de Batman Batman
 • Pronunciación de Ur Ur
 • Pronunciación de sad sad
 • Pronunciación de sada sada
 • Pronunciación de Tamar Tamar
 • Pronunciación de ä ä
 • Pronunciación de arpa arpa
 • Pronunciación de alam alam
 • Pronunciación de liv liv
 • Pronunciación de Aram Aram
 • Pronunciación de tamam tamam
 • Pronunciación de salamat salamat
 • Pronunciación de raj raj
 • Pronunciación de aj aj
 • Pronunciación de Turan Turan
 • Pronunciación de sip sip
 • Pronunciación de jaja jaja
 • Pronunciación de avant avant
 • Pronunciación de zina zina
 • Pronunciación de Uruz Uruz
 • Pronunciación de ulla ulla
 • Pronunciación de qan qan
 • Pronunciación de Suva Suva
 • Pronunciación de sabra sabra
 • Pronunciación de här här
 • Pronunciación de xat xat
 • Pronunciación de zahid zahid
 • Pronunciación de azad azad
 • Pronunciación de adu adu
 • Pronunciación de avus avus